Odpady niebezpieczneJakie odpady wchodzą w skład odpadów niebezpiecznych?

Ze względu na troskę o planetę oraz recykling prawidłowa segregacja odpadów jest bardzo ważna. Jednak te określane mianem niebezpiecznych nie mogą zostać wyrzucone do odpadów komunalnych a do specjalnie przeznaczonych do tego miejsca. W związku z tym warto wiedzieć, jakie odpady można zaliczyć do tej kategorii. Czym są tego typu produkty? Skąd się biorą oraz wedle jakiej klasyfikacji się je dzieli?

Niebezpieczne odpady — co jest ich źródłem?

Za odpady niebezpieczne uważane są wszelkie odpady w szczególny sposób zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, a także te szkodliwe dla środowiska naturalnego. W związku z tym wymagają one szczególnego postępowania. Można do nich zaliczyć m.in.:

  • zużyty sprzęt RTV i AGD, oraz baterie i akumulatory,
  • materiały wybuchowe i środki pirotechniczne,
  • odpady medyczne i weterynaryjne, azbestowe oraz zawierające polichromowane bifenyle,
  • leki,
  • pozostałości laboratoryjne, barwników, tuszów, lakierów,
  • oleje mineralne (w tym substancje oleiste),
  • materiały smoliste.

Dlaczego wymienione wyżej odpady są zaliczone do niebezpiecznych? Ma to związek z ich właściwościami. Przede wszystkim wykazują one szkodliwe działanie w przypadku wdychania lub połknięcia jakieś substancji. Mogą również działać żrąco na tkanki, a nawet wywoływać choroby u organizmów żywych. Wiele mówi się także o toksyczności, a nawet działaniu rakotwórczym niektórych odpadów. W związku z tym, że mogą pogarszać stan zdrowia, czy też w skrajnych przypadkach powodować zgon, ważna jest ich utylizacja przez wyspecjalizowaną firmę.

Odpady niebezpieczne nierzadko też wykazują inne niepożądane właściwości, takie jak np. wysoka łatwopalność i samorzutne zapalanie się po kontakcie z powietrzem. Wchodzą one również w szkodliwe reakcje z innymi substancjami, a także mogą wybuchać przez wstrząsy, tarcia i kontakt z ogniem. Należy też wspomnieć o odpadach stanowiących zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska naturalnego oraz tych uwalniających szkodliwe substancje po zakończeniu procesu unieszkodliwienia.