Karta ewidencji odpadówJak prawidłowo prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Każdy przedsiębiorca, który wytwarza inne odpady niż komunalne, musi prowadzić ewidencję odpadów. Polega ona na gromadzeniu danych na temat rodzaju i ilości odpadów wytwarzanych oraz przekazywanych przez firmę

Informacje te muszą zostać zebrane w formie trzech typów dokumentów. Są to: 

 • Karty przekazania odpadów 
 • Karty ewidencji odpadów 
 • Roczne zestawienie danych o odpadach

Do końca roku 2019 konieczne było wykonywanie wszystkich tych dokumentów w formie papierowej, przy czym karty ewidencji odpadów były sporządzane lub uzupełniane raz w miesiącu. Następny rok stanowił okres przejściowy, umożliwiający przedsiębiorcom przyzwyczajenie się do nowych przepisów, a od 1 stycznia 2021 roku ewidencja odpadów odbywa się wyłącznie przez Internet za pomocą systemu BDO. Prowadzenie jej w formie papierowej możliwe jest tylko w przypadku awarii tego systemu. 

Karty ewidencji odpadów w BDO 

Od 1 stycznia 2020 roku karty ewidencji odpadów trzeba uzupełniać na bieżąco. Istnieje ich kilka rodzajów, przeznaczonych do zbierania informacji o różnych typach odpadów: 

 • Karty ewidencji odpadów standardowe
 • Karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych
 • Karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Karty ewidencji odpadów niebezpiecznych

Każdy odpad posiada swój własny kod w BDO i na jeden kod wystawia się tylko jedną kartę ewidencji odpadu (dla jednego miejsca, w którym prowadzona jest działalność – jeśli takich lokalizacji jest więcej, ewidencję trzeba prowadzić osobno dla każdej z nich). Wyjątek stanowią odpady, których pewna ilość jest odpadem komunalnym, a pewna nie (wtedy muszą być ewidencjonowane osobno), a także odpady z przedrostkiem „ex”. Taka karta zawiera informacje o odpadzie, takie jak jego rodzaj lub ilość. Masa podawana jest w megagramach (Mg, nazywany powszechnie toną. Jest równy 1000 kg) i zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku. Podczas tworzenia karty podawany jest konkretny stan magazynowy, który następnie może być zmieniany poprzez wykonywanie operacji, takich jak wywóz odpadów, ich wytworzenie, przyjęcie lub przekazanie. 

Kto nie musi prowadzić kart ewidencji odpadów? 

Polskie prawo przewiduje prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów, jedynie za pomocą kart przekazania odpadów. Jest to możliwe w przypadku przedsiębiorców spełniających poniższe warunki: 

 • Wytwarzanie nie więcej niż 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych. 
 • Wytwarzanie nie więcej niż 5 ton rocznie pozostałych odpadów (innych nie niebezpieczne oraz komunalne). 
 • Transportowanie odpady, wykonując wyłącznie usługę transportu odpadów. 
 • Władanie ziemią, na której osady ściekowe są wykorzystywane do uprawy roślin. 

Takie osoby nie muszą prowadzić kart ewidencji odpadów.