Wypełnianie formularzaJak dokonywać wpisów do BDO?

Każdy przedsiębiorca, który produkuje odpady inne niż komunalne, jest zobowiązany prawnie do prowadzenia dotyczącej ich dokumentacji. Przez wiele lat należało robić to ręcznie, poprzez wypełnianie odpowiednich druków, jednak od 1 stycznia 2021 roku ewidencję odpadów prowadzi się wyłącznie przez Internet

Ma to na celu usprawnienie całej procedury, uczynienie jej łatwiejszą i bardziej przystępną, a równocześnie umożliwienie każdemu z uprawnionych podmiotów otrzymanie szybkiego dostępu do wszystkich niezbędnych informacji. Jako że cała dokumentacja istnieje w formie wirtualnej (prowadzenie jej w tradycyjny sposób jest dozwolone jedynie w przypadku awarii systemu) nie ma już konieczności sporządzania formularzy. Trzeba jednak nauczyć się korzystać z platformy, której używa się w celu prowadzenia ewidencji odpadów. Całość odbywa się za pomocą rejestru BDO (Baza danych o odpadach). To tam użytkownik wprowadza wszystkie niezbędne informacje, a następnie modyfikuje je, odtwarzając rzeczywiście wykonywane działania, takie jak produkowanie lub przekazywanie odpadów. 

Jak wpisać się do rejestru BDO? 

W pierwszej kolejności konieczne jest zarejestrowanie działalności w BDO. Wniosek o wpisanie do rejestru składa się elektronicznie, za pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej. Musi on zawierać dane kontaktowe i adres osoby lub podmiotu, która składa wniosek, szczegółowe informacje na temat prowadzonej działalności i ewentualne dane osób lub podmiotów, które są upoważnione do jej reprezentowania. W przypadku niektórych firm, na przykład wprowadzających pojazdy lub sprzęt elektroniczny, konieczne jest również dołączenie kopii odpowiednich umów lub zaświadczeń. Wymagana jest również opłata rejestrowa, która wynosi 100 złotych dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 złotych w przypadku wszystkich pozostałych. Do wniosku należy dołączyć dowód jej uiszczenia. Organizacje odzysku muszą również dowieść lub złożyć oświadczenie pokrycia kapitału zakładowego. Jeśli któraś z opłat nie zostanie dokonana, zabraknie wymaganego załącznika lub całość nie będzie odpowiednio wypełniona, marszałek województwa może odmówić dokonania wpisu. Odpowiedź w tej sprawie powinna przyjść w przeciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku. Gdy wszystkie formalności zostaną dopełnione, można zacząć prowadzić ewidencję odpadów. 

Jak wygląda ewidencja odpadów w BDO? 

Ewidencja odpadów w BDO odbywa się przede wszystkim za pomocą dwóch czynności: wystawiania kart przekazania odpadów oraz prowadzenia kart ewidencji odpadów. Te drugie zawierają informacje na temat ilości, składu oraz rodzaju posiadanych odpadów. Wprowadza się je jednorazowo, podczas tworzenia karty (jednej dla każdego odpadu), a następnie zmienia się zawartą w nich ilość poprzez wykonywanie odpowiednich operacji. Należy odzwierciedlać w systemie rzeczywiście wykonywane czynności, takie jak wywóz odpadów, ich produkcja lub przekazanie. W przypadku tego ostatniego należy wystawić kartę przekazania odpadu, którą można wygenerować dzięki wprowadzonym informacjom, dotyczącym daty przekazania, ilości przekazywanego odpadu oraz danych podmiotu przejmującego. On może następnie zrealizować przekazanie odpadu w systemie, a osoba przekazująca powinna je potwierdzić. Warto wspomnieć, że taki dokument można wystawić nawet 30 dni do przodu, jednak niemożliwe jest wystawienie go wstecz. Raz utworzonej karty przekazania odpadu nie można również usunąć ani edytować.