Czym są odpady komunalne, a czym odpady budowlane?

gruzSkuteczne zarządzanie odpadami jest współcześnie niezwykle ważne. Ma ono ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie. Procesy segregacji, recyklingu, kompostowania i odpowiedniego unieszkodliwiania odpadów to dzisiaj norma. Jak jednak rozróżnić, do jakiej grupy zalicza się różnego rodzaju śmieci? 

Co można nazwać odpadem budowlanym?

Odpady budowlane są definiowane jako materiały pozostałe po pracach budowlanych, rozbiórkowych lub renowacyjnych. W ich skład wchodzą beton, cegły, drewno, metal, szkło, izolacje, tworzywa sztuczne itp. Mogą mieć one pochodzenie naturalne, często są to materiały syntetyczne. W porównaniu z odpadami komunalnymi, odpady budowlane zwykle mają charakter bardziej homogeniczny, co oznacza, że są złożone głównie z jednego rodzaju materiału lub materiałów podobnego rodzaju. Wśród nich można wymienić:

  • gruz- pozostałości po betonie, cegłach, kamieniach, tynkach itp.,
  • drewno - deski, belki, kantówki, sklejka i inne drewniane elementy,
  • pręty, rury, okucia czy blachy, które są pozostałościami po pracach konstrukcyjnych,
  • rozbite okna, lustra czy szyby, które są wynikiem remontów lub zniszczeń,
  • pozostałości po materiałach izolacyjnych, np. wełna mineralna i styropian.

Jeśli potrzebujesz kontener na odpady budowlane w Świątnikach, Krakowie, Wieliczce lub okolicach, skontaktuj się z nami. Zapraszamy!

A czym są odpady komunalne?

Odpady komunalne są różnorodnymi odpadami powstającymi zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w firmach, które pod względem charakteru i składu przypominają odpady z gospodarstw domowych. W szczególności, odpady komunalne obejmują takie materiały jak: papier i tektura, metale, szkło, bioodpady, tworzywa sztuczne, tekstylia, drewno, różnego rodzaju opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, a także odpady wielkogabarytowe.

Do odpadów tych nie zalicza się odpadów pochodzących z produkcji, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, powstałych w zbiornikach bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.