Odpady zakaźne są wyjątkowo niebezpieczne, dlatego muszą być traktowane z ogromną ostrożnością. Nie wolno pozbywać się ich samodzielnie, ponieważ stanowią zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego. Przeczytaj poniższy tekst, a dowiesz się, czym są odpady zakaźne i jak z nimi postępować.

Odpady medyczne zakaźne to odpady niebezpieczne, zawierające żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją podstawy, że wywołują choroby zakaźne u ludzi i innych organizmów. Muszą być one poddane procesom unieszkodliwienia poprzez autoklawowanie, dezynfekcję termiczną lub spalanie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi wprowadziło nową kategorię odpadów tj., wysoce zakaźne odpady medyczne. Odpady medyczne wysoce zakaźne (18 01 02* i 18 01 03*) oraz odpady medyczne zakaźne (18 01 02* i 18 01 03*) różnią się obecnością lub brakiem specyficznych czynników chorobotwórczych określonych przepisami. Odpady te należy przekazać pracownikom firm zajmujących się wywozem odpadów, upewniając się wcześniej, że mają one stosowne uprawnienia do odebrania tego rodzaju odpadów.

Jak zapakować odpady zakaźne? 

Nowe przepisy zakazują przechowywania tego typu odpadów w miejscu ich powstania dłużej niż 24 godziny. Należy je zebrać do opakowania wewnętrznego, czyli czerwonego worka z folii polietylenowej, odpornej na działanie wody i substancji chemicznych oraz na urazy mechaniczne i przecięcie. Worek powinien mieć możliwość jednokrotnego zamknięcia. Umieszcza się go w opakowaniu zewnętrznym, czyli czerwonym pojemniku, który musi być szczelnie zamykany, a jego budowa umożliwiać łatwą dezynfekcję. Dodatkowo worki i pojemniki z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania powinny być oznaczone informacjami:

  • kod odpadów medycznych;
  • nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
  • numer REGON wytwórcy;
  • numer księgo rejestrowej wytwórcy;
  • data i godzina otwarcia;
  • data i godzina zamknięcia.